Folkemøte om detaljregulering for næringsområde på Sviland Nord

Tirsdag 20. april kl. 18:00

HVOR: Stor sal - Kulturhuset
VARIGHET: OBS! Fribillett må fremvises
PRIS: -
ARRANGØR: Sandnes tomteselskap KF

Gratis inngang

Folkemøte om detaljregulering for næringsområde på Sviland Nord

Velkommen til folkemøte!

På grunn av smittesituasjonen må alle som ønsker å delta på møtet registrere seg med kontaktinformasjon. Fribillett må framvises ved inngang til salen. Påmelding gjøres ved å trykke på «GRATIS INNGANG» i venstre felt her på websiden eller du kan ringe telefon 51 60 20 10. 

Frist for påmelding er fredag 16. april.
Det er nå kun 20 plasser tilgjengelig i salen, men det vil bli åpnet for flere hvis smittevernreglene tillater det.

Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan folkemøtet bli avlyst på kort varsel. Informasjon og alternative løsninger vil bli informert om til de påmeldte.

MER INFORMASJON: 

OPPSTARTSVARSEL
Til varslingsberettigede og berørte parter

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang:
Detaljregulering for næringsområde på Sviland nord, plan 202107.

Litt om planen og planområdet
Planområdet er på ca. 2.000 dekar, og ligger nord for tettstedet Sviland. I kommuneplanen er området i hovedsak vist som bebyggelse og anlegg, næringsvirksomhet, sentrumsformål og LNF (landbruk, natur og friluft).
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et næringsområde på ca. 400 dekar. Endelig plassering av næringsområdet vil bli avklart i løpet av planprosessen. Det vil kun bli utarbeidet plan for det aktuelle næringsområdet med tilhørende adkomstveier, buffersoner mv. Dette innebærer at selve planområdet vil bli vesentlig redusert i løpet av planprosessen.

Krav til konsekvensutredning
Sandnes kommune har vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning etter § 6 i forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-9.

Hvor finner jeg mer informasjon?
Det er utarbeidet kombinert planinitiativ og planprogram som grundigere beskriver planarbeidet, prosessen og utredningsbehovet. 

Planinitiativ og planprogram, samt referat fra oppstartsmøtet, finner du her:

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/reguleringsplan-under-arbeid/

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/detaljregulering-for-naeringsomraade-paa-sviland-nord-plan-2…

For ytterligere informasjon om planarbeidet, kontakt:
• Asplan Viak AS v/ Trygve Valen, trygve.valen@asplanviak.no, tlf.: 979 78 717
• Sandnes Tomteselskap v/Martin Eskeland, martin.eskeland@sandnes.kommune.no, tlf. 993 07 083

Innspill til planarbeidet?
Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan de sendes til Asplan Viak AS v/Trygve Valen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger; trygve.valen@asplanviak.no, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes; postmottak@sandnes.kommune.no.
Frist for innsending av merknader er tirsdag 11. mai 2021

Hva skjer videre?
Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og bystyret.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS
Trygve Valen
Seniorrådgiver
T: 97978717 | 417 99 417
E: trygve.valen@asplanviak.no