INFORMASJON VED PANDEMI

Kjære publikum,

Regjeringen har offentliggjort endringer i de nasjonale koronatiltakene, gjeldende fra fredag 14. januar og inntil videre.
Regjeringens justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

For arrangement med faste tilviste plasser, kan vi ta i mot 200 publikummere. Det er krav til smittevern, avstand og bruk av munnbind, og vi følger alle pålegg og anbefalinger.

Til deg som har billett til konserter og forestillinger våren 2022:
Vi vet at mange lurer på hva som skjer, og vi kontakter alle berørte billettkjøpere direkte med informasjon på SMS, så snart vi har noe å fortelle om det enkelte arrangement.

Vi gjør alt vi kan for at alle arrangement skal kunne gjennomføres på en trygg og sikker måte, med å følge alle råd, anbefalinger og påbud fra myndighetene.

Håper å se deg her – velkommen skal du være

 

REFUSJONSGARANTI VED PANDEMI

Ved flytting av arrangement vil du automatisk bli flyttet til nytt tidspunkt. Passer ikke denne nye datoen, kan du få refundert billettutgiftene dine senest 10 dager etter mottatt SMS/e-post. (Billettavgiften refunderes ikke)

Gjelder kun covid-19 relaterte endringer regulert av myndighetene.
Gjelder ikke hvis du blir utsatt for sykdom eller karantene.

Dersom et arrangement blir avlyst, vil du som vanlig få dine billettpenger tilbakeført.
Billettavgift refunderes ikke. Billettavgiften er ikke penger som tilfaller arrangør, men er en serviceavgift. Derfor blir ikke denne avgiften refundert.»

INFORMASJON

Velkommen til store opplevelser i trygge omgivelser!
Vi er svært opptatt av at det skal kjennes trygt å besøke kulturhuset og Kinokino og vi forholder oss til gjeldende smittevernregler til enhver tid.

HOLD DEG HJEMME HVIS DU FØLER DEG SYK
Dersom du har vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.

Du kan lese de nasjonale smittevernreglene her

Koronainformasjon for Sandnes kommune kan du lese her

VED BILLETTKJØP
Alle i samme ordre må kunne sitte inntil hverandre (samme husstand). Skal du bestille til flere personer som ikke kan sitte rett ved siden av dere så må de legges inn i en egen ordre. Når du kjøper billett blokkeres seter ved siden av kjøpet ditt for å sikre trygg avstand til andre grupper. Dersom du kjøper billetter til flere enn deg selv, må du selv ha oversikt over hvem du kjøpte billetter til.

KONTAKTINFORMASJON
Kontaktinformasjon (epost og tlf) må oppgis ved billettkjøp. I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, kan kontaktinformasjon deles med myndighetene som et ledd i smittesporing. Dersom du kjøper billetter til flere enn deg selv, må du selv ha oversikt over hvem du kjøpte billetter til.

VED ANKOMST
Publikum bes om å benytte kulturhusets hovedinngang ved ankomst. Våre verter er tilstede og viser vei, så vennligst følg anvisningene som gis. Kan du unngå å henge fra deg i garderoben, er det å anbefale. Det er viktig at énmetersregelen blir fulgt, både utenfor huset og inne i foajeen.

HÅNDVASK OG HYGIENE
Husk å vaske eller desinfisere hendene når du kommer. Hånddesinfiserende middel er tilgjengelig flere steder i foajéen. Både toaletter, bord, stoler og publikumsområder blir jevnlig og grundig vasket.

KULTURHUSET – SAL MED FASTE SETER
Alle konserter og andre arrangement i STOR SAL avvikles med det til enhver tid tillatte antall publikummere, og med 1 sete avstand mellom hver gruppe. Er du sammen med folk du bor sammen med, familie eller andre i din «kohort», kan dere sitte sammen. Dørene inn til salen åpnes ca 30 minutter før arrangementstart.

KINOKINO – SAL MED FASTE SETER
Alle filmvisninger og andre arrangement i SAL2 OG SAL3 på Kinokino avvikles med det til enhver tid tillatte antall publikummere, og med 1 sete avstand mellom hver gruppe. Er du sammen med folk du bor sammen med, familie eller andre i din «kohort» kan dere sitte sammen. Dørene inn til salene åpnes ca 30 min før arrangementstart. Det er unummererte seter i salene på Kinokino. Våre verter viser vei, så vennligst følg anvisningen som gis.

BARN UNDER 1 ÅR
Tidligere har det vært tillatt for barn under 1 år å sitte på fanget til en voksen, uten å måtte kjøpe egen billett for barnet. Denne ordningen utgår så lenge vi har korona-restriksjoner. Dette er pga. av maksgrenser for antall publikummere, og at vi må vite hvem og hvor mange som er til stede i salene vår, og hvor den enkelte sitter. Vi kan dessverre ikke åpne for denne ordningen igjen, før restriksjonene reduseres.

ETTER KONSERT/ARRANGEMENT
Etter en konsert er det viktig at avstanden opprettholdes, og at alle tar hensyn når salen tømmes. Vi vil enkelte ganger be publikum om å forlate kulturhuset via andre utganger enn hovedinngangen. Dette for å unngå «kryssende» publikumstrafikk og at for mange samles på et område med begrenset plass.

ENDRINGER I PROGRAMMET
Publikum som har kjøpt billetter til konserter og forestillinger som blir utsatt eller avlyst, kontaktes fortløpende og så snart vi har informasjon om nye datoer, refusjon osv.

INFORMATION IN ENGLISH

Welcome to great experiences in safe surroundings!
We are very concerned that it should feel safe to visit Kulturhuset and Kinokino and we adhere to the current infection control rules at all times.

STAY HOME IF YOU FEEL SICK
If you have been in contact with infected people, are in quarantine, feel ill or have symptoms of illness, it is important that you stay at home.

National infection control measures.  

You can read corona information for Sandnes Municipality here

WHEN PURCHASING TICKETS
Everyone in the same order must be able to sit next to each other (same household). If you are ordering for several people who cannot sit right next to you, they must be placed in a separate order. When you buy a ticket, seats next to your purchase are blocked to ensure a safe distance to other groups. If you buy tickets for more than yourself, you must have an overview of who you bought tickets for.

CONTACT INFORMATION
Contact information (email and phonenumber) must be provided when purchasing tickets. In the event that there should be a need to contact the public in connection with infection detection and information about any infection after the event, contact information can be shared with the authorities as part of infection detection. If you buy tickets for more than yourself, you must have an overview of who you bought tickets for.

ON ARRIVAL
Our hosts are present and show you the way, so please follow the instructions given. If you can avoid hanging your clothes in the wardrobe, it is recommended. It is important that the one-meter rule is followed, both inside and outside the house.

HYGIENE
Remember to wash or disinfect your hands when you arrive. Hand sanitizer is available in several places in the foyer. Both toilets, tables, chairs and public areas are washed regularly.

KULTURHUSET – HALL WITH FIXED SEATS
Events are held with the permitted number of spectators at any given time, and with 1 seat between each group. If you are with people you live with, family or others in your «cohort», you can sit together. The doors to the hall open about 30 minutes before the concert start.

KINOKINO – HALL WITH FIXED SEATS
All film screenings and other events in SAL2 and SAL3 at Kinokino are held with the permitted number of spectators at any given time, and with 1 seat distance between each group. If you are with people you live with, family or others in your «cohort», you can sit together. The doors to the halls open about 30 minutes before the start of the event. There are unnumbered seats in the halls at Kinokino. Our hosts show the way, so please follow the directions given.

CHILDREN UNDER 1 YEAR
Previously, it has been allowed for children under 1 year to sit on the lap of an adult, without having to buy a separate ticket for the child. This scheme expires as long as we have corona restrictions. This is due to of maximum limits for the number of spectators, and that we must know who and how many are present in our halls, and where the individual is sitting. Unfortunately, we cannot reopen this scheme until the restrictions are reduced.

AFTER THE EVENT
After an event, it is important that the distance is maintained, and that everyone pays attention when the hall is emptied. We will sometimes ask the audience to leave the house via other exits than the main entrance. This is to avoid «crossing traffic» and that too many gather in an area with limited space.

CHANGES TO THE PROGRAM
Audiences who have bought tickets for concerts and performances that are postponed or canceled, are contacted continuously and as soon as we have information about new dates, refunds, etc.